لوازم گیربکس ودفرانسیل

فیلتر هوا (281133E500)
فیلتر هوا (281132S000)
فیلتر هوا النترا (281133X000)
لولای شیشه عقب چپ (871502E001)
راهنما رو آینه راست (876143L000)
شیشه آینه چپ توسان (87611D7220)
راهنما رو آینه چپ (876133J000)
راهنما روی آینه چپ (876133L000)
مجموعه کلید ترمزدستی اپتیما 15-14-2013 (937662T000VA)
ست قفل و سوییچ دربها (819053L110)
راهنما روی آینه راست (876233J000)
راهنما رو آینه بغل چپ (876132L600)