سفت کن زنجیر تایم (2441025001)
لوازم موتوری

سفت کن زنجیر تایم (2441025001)

گروه الماس پارت:

سفت کن زنجیر تایم (2441025001)

تمام قطعات اصلی جنیون و موبیس میباشد.