شیر منیفولد هوا (283232GGA1)
لوازم الکترونیکی خودرو

شیر منیفولد هوا (283232GGA1)

گروه الماس پارت:

شیر منیفولد هوا (283232GGA1)

تمام قطعات اصلی جنیون و موبیس میباشد.